Quản lý chất lượng

Hợp tác xã Công nghiệp Dongmin đã thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và có hệ thống để làm hài lòng khách hàng.

Sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng và vận hành

Nguyên tắc quản lý chất lượng

Định hướng khách hàng

Lãnh đạo

Sự tham gia tích cực của nhân viên

Tiếp cận quá trình

Cải tiến

Quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu

Tuân thủ luật pháp và quy định liên quan đến chất thải

Quality Management System

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng

Hợp tác xã Công nghiệp Dongmin đã đạt được chứng nhận ISO 9001 vào năm 2014 và đang duy trì chứng nhận này để nâng cao chất lượng và cải tiến liên tục lấy khách hàng làm trọng tâm.