• Hợp tác xã Công nghiệp Dongmin

  doanh nghiệp chuyên ESG nhựa

  Từ tái chế PE dùng trong nông nghiệp và công nghiệp đến tái chế sáng tạo
  Từ sản xuất nguyên liệu thô tái chế đến thiết kế sản phẩm tái chế sáng tạo
  Chúng tôi sẽ trở thành đối tác ESG của bạn

 • Chuyên về nguyên

  liệu thô tái chế

  tập trung vào chất lượng hơn là số lượng thông qua phát triển công nghệ cốt lõi
  nguyên liệu thô tái chế chất lượng cao

 • Phát triển hài hòa

  giữa địa phương, xã hội và kinh tế

  Doanh nghiệp tham gia kinh doanh thân thiện với
  môi trường bằng cách tái chế rác thải nông thôn,
  điều mà tất cả các thành viên công ty đều tự hào.

OUR PARTNERS

Đối tác chính