quản lý ESG

Chính sách quản lý ESG của Hợp tác xã Công nghiệp Dongmin

Là một doanh nghiệp xã hội, chúng tôi cung cấp các sản phẩm thân thiện với môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và phát triển hệ thống tuần hoàn tài nguyên bền vững.
Bằng cách này, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc quản lý ESG được thực hiện để mọi người có thể cùng chung sống trong một thế giới bền vững.

Môi trường
(Environmental)

chúng tôi sẽ trở thành công ty hàng đầu trong tái chế và sáng tạo thân thiện với môi trường bằng cách cung cấp nguyên liệu thô tái chế chất lượng cao và mua các sản phẩm tái chế từ người tiêu dùng.

Xã hộ
(Social)

chúng tôi sẽ thúc đẩy việc làm ổn định cho người dân địa phương và các nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời thực hiện trách nhiệm xã hội của mình thông qua tuần hoàn tài nguyên rác thải.

Quản trị
(Governance)

chúng tôi sẽ duy trì văn hóa liêm chính, chống tham nhũng thông qua quản lý minh bạch.

Trách nhiệm và nghĩa vụ đối với đất nước, xã hội

Hợp tác xã Công nghiệp Dongmin tuân thủ nghiêm ngặt luật môi trường trong nước và quốc tế, luật liên quan đến chất thải và luật liên quan đến tuần hoàn tài nguyên.
Chúng tôi thực hiện trách nhiệm của mình trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo việc làm, nộp thuế trung thực và đóng góp cho xã hội nhằm góp phần phát triển kinh tế đất nước.
Chúng tôi đi đầu trong việc tuần hoàn tài nguyên chất thải và đặt nền tảng cho việc đi đầu trong việc bảo vệ môi trường không chỉ cho chính Hợp tác xã Công nghiệp Dongmin mà còn cho các khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi.

Trách nhiệm và nghĩa vụ đối với người lao động

Hợp tác xã Công nghiệp Dongmin không phân biệt đối xử và không đưa chỉ thị công việc bất chính cho người lao động, đánh giá công việc theo quy định lao động của doanh nghiệp và chi trả bồi thường lao động.
Khuyến khích tất cả các thành viên trong công ty tham gia tích cực vào việc đưa ra quyết định và nâng cao mức độ hài lòng làm việc bằng cách tạo ra văn hóa doanh nghiệp theo chiều ngang, coi trọng cuộc sống và sự sáng tạo của tất cả người lao động, không tiếc đầu tư vào đào tạo, bồi dưỡng người lao động.

Đạo đức doanh nghiệp của cán bộ, công nhân viên

Cán bộ, công nhân viên của Hợp tác xã Công nghiệp Dongmin không tiết lộ thông tin nội bộ có được trong quá trình làm việc ra bên ngoài hoặc sử dụng thông tin đó cho mục đích cá nhân.
Cán bộ, công nhân viên tôn trọng quan điểm chính trị của mỗi cá nhân, không ép buộc cũng như không tham gia vào các hoạt động chính trị trong công ty.
Cán bộ, công nhân viên không cung cấp hoặc nhận tiền, quà tặng hoặc thiết đãi từ đối tác, khách hàng hoặc lẫn nhau.